Skip to main content Skip to search

Факультет компьютерных наук

Держава підтримує програмістів!

У 2017 році Міністерство освіти і науки України збільшило ліцензований обсяг за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення до 75 осіб для Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Це надважливо, адже ІТ-спеціальності – одні з найбільш затребуваних на ринку праці, а попит на програмістів тільки зростає. Кафедра інженерії програмного забезпечення здійснює підготовку «чистих» програмістів (повний цикл розробки програмного забезпечення (ПЗ), що охоплює всі етапи життєвого циклу розробки ПЗ від аналізу та проектування, до конструювання та тестування ПЗ будь-якого спрямування та призначення).

Коротко про факультет

Професори і доценти факультету – автори підручників та навчальних посібників, більшість яких мають гриф Міністерства освіти і науки України. Активна наукова робота професорсько-викладацького складу створює методологічну базу для постійного вдосконалення змісту і форм навчального процесу на факультеті.

Успішному навчанню на факультеті сприяють не лише кваліфіковані науково-педагогічні кадри, які створили свої напрями в наукових дослідженнях, але й належна навчально-матеріальна база. Це, в першу чергу, комп’ютерні класи, обладнані сучасною комп’ютерною технікою. При кожній кафедрі створені та функціонують лабораторії.

Факультет має потужну матеріально-технічну базу, яка постійно розвивається. 12 сучасних комп’ютерних класів університету поєднані в комп’ютерну мережу ЧНУ.

 

Кафедра інтелектуальних інформаційних систем
(завідувач кандидат фізико-математичних наук, доцент І.В. Кулаковська )

Кафедра інженерії програмного забезпечення
(завідувач д.т.н., професор М. Т. Фісун)

Кафедра прикладної та вищої математики
(завідувач д.ф.-м.н, професор А. Н. Хомченко)

Кафедра комп’ютерної інженерії
(в.о. завідувача к.ф-м.н., доцент О.В. Дворник)

 

Аспірантура

На факультеті відкрита та працює аспірантура з підготовки фахівців за третім (освітньо-науковим) рівнем доктора філософії (PhD) галузі знань 12 «Інформаційні технології» зі спеціальності:

  • 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології;
  • 123 – Комп’ютерна інженерія.